Kontrasts

Fonta izmērs

PROJEKTS “INTEGRITĀTES PAKTI – SABIEDRĪBAS IESAISTE PUBLISKĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMA UZRAUDZĪBĀ”

par_mums_img

2023. gada 1. jūnijā esam uzsākuši sadarbību ar biedrību “Delna-sabiedrība par atklātību” un “Liepājas Novada fondu” projekta “Integritātes pakti- sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā”. Projektu plānots realizēt 30 mēnešu laikā.

 

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.06.2023.-30.11.2025.

PROJEKTA IZMAKSAS: 189 359.77 EUR

FINANSĒTĀJS: Eiropas Savienība (Atveseļošanas fonds)

Šis projekts biedrībai “ Radi Vidi Pats” dod iespēju stiprināt biedrības kapacitāti un attīstīt pilsoniskās sabiedrības iesaisti publiskā finansējuma izlietojumā, izmantojot integritātes paktu (IP) metodi, kā arī veicināt sadarbību ar pašvaldības pārstāvjiem un informēt sabiedrību par iespēju iesaistīties iepirkumu uzraudzībā.

AKTUALITĀTE

Latvijā viena gada publisko iepirkumu apjoms ir aptuveni 3,3 miljardi eiro – trešā daļa no valsts budžeta. Tieši pašvaldību rīcībā ir ievērojami līdzekļi, ko tās izlieto publiskajos iepirkumos. Šī iemesla dēļ ir svarīgi apzināties ar publiskajiem iepirkumiem saistītos riskus.

Atklāta, atbildīga uzraudzība, īstenojot līdzekļu izlietošanu var kļūt par vienu no risinājumiem, kas ļautu Latvijai mazināt sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, kā arī uzlabot uzticēšanos valsts un pašvaldību iestādēm – arī valsts pārvaldei kopumā. Informācijas publicēšana un atklātība ir būtiski elementi, domājot par to, kā novērst korupcijas riskus un sekmēt iedzīvotāju iesaisti gan korupcijas risku vērtēšanā, gan publisko tēriņu uzraudzībā.

Viena no metodēm, lai nodrošinātu sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu, ir Transparency International un tās nodaļas Latvijā – Delnas izstrādātais un praksē pārbaudītais instruments – integritātes pakts.

IP ir mehānisms, kas ļauj vienai publiskai iestādei vai šādu iestāžu grupai sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai panāktu, ka pārvaldes institūcijass un pretendenti ievēro tiesību aktos noteiktos interešu konfliktu novēršanas ierobežojumus, mazina korupcijas riskus un sekmē sabiedrības uzticību attiecīgajam publiskā iepirkuma projektam. Sadarbojoties IP ietvarā, iesaistītās puses apņemas atturēties no korumpētas rīcības, kā arī visā procesā sekmē atklātību un pārskatāmību.

Latvijā IP metodes ieviešana ir paredzēta “Administratīvās kapacitātes ceļa kartē, ES Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai periodā 2021-2027” (Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, 2022). Kā viena no stratēģiskajām prioritātēm šajā ceļa kartē ir noteikta iestāžu veiktspējas jeb kapacitātes stiprināšana un, lai to nodrošinātu, kā vienas no plānotajām darbībām ir integritātes paktu standartu izstrāde valsts pārvaldei ar mērķi – sabiedrības līdzdalība caurspīdīgā un tiesiskā ES fondu projektu ieviešanas uzraudzībā. Lai pilnvērtīgi šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams arī otras puses – nevalstisko organizāciju, pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes veidošana un stiprināšanai, lai, kad publiskais sektors ir gatavs ieviest integritātes paktus, arī nevalstiskais sektors būtu gatavs iesaistīties un pildīt svarīgo uzdevumu – uzraudzīt publiskos iepirkumus un investīcijas, izmantojot integritātes paktus.

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta organizācijas veiks integritātes paktu pilotprojektu Liepājas pilsētas un Ogres novada pašvaldībās. Balstoties praktiskajā pieredzē nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību domēm visā Latvijā tiks organizēti informatīvie un izglītojošie pasākumi, tiks izstrādāta rokasgrāmata un citi materiāli par integritātes paktiem un godprātīgiem publiskajiem iepirkumiem un to uzraudzīšanu. Tiks informēti privātā sektora pārstāvji, plašāka sabiedrība un mediji par sabiedrības iespējām iesaistīties publisko līdzekļu izlietojuma uzraudzīšanā un tā ieguvumiem. Projekts tiks īstenots Rīgā, Liepājā, Ogrē. Materiāli un dažādi pasākumi būs pieejami tiešsaistē.

Projekta rezultātā tiks celta mediju, pretkorupcijas atbalstītāju un plašākas sabiedrības informētība par iespējām uzraudzīt publisko līdzekļu izlietojumu. Projekta īstenotāji un to sadarbības partneri apgūs integritātes paktu instrumentu un gūs pieredzi, kā īstenot publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzību. Tiks apkopoti ieteikumi un informācija, kā Latvijā nevalstiskajām organizācijām īstenot sabiedrības interešu uzraudzību ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumā, rezultātā izstrādājot materiālus un rokasgrāmatu integritātes paktu veikšanai. Valsts pārvalde saņems rekomendācijas, ieteikumus, kā sekmīgi izstrādāt un ieviest integritātes paktus.


 


 

Projekta partneri ir organizācijas no Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Ogres novada pašvaldības un “Sabiedrība par atklātību- Delna”:

Nodibinājums “Liepājas Novada fonds”

Kontaktinformācija: liepajasfonds@gmail.com

 

Mājaslapa šeit ->

Facebook lapa šeit ->

Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība

Kontaktinformācija: onpsab@gmail.com

 

Mājaslapa šeit ->

Facebook lapa šeit ->

Biedrība “Sabiedrība par atklātību- Delna”

Kontaktinformācija:

ti@delna.lv

www.delna.lv